WXXV 25 | Meggan Monday: Seabee adopts dog he found on deployment