NBC News | Texas businessman pays $110K to kill rare mountain goat in Pakistan